MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR

1.1 İşbu sözleşme aşağıda belirtilen Taraflar arasında akdedilmiştir.

HİZMET SAĞLAYICI:

PUSULA GÖRSEL VE DİJİTAL PLATFORM LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0611147291500001
Adres: REŞİTPAŞA MAH. EMİRGAN SK. FIRSATLAR APT. NO: 16 A SARIYER/İSTANBUL
Telefon: _____________
Fax: _____________
E-Posta Adresi: _____________

ALICI:
İsim – Soyisim: MÜŞTERİ
Adres: Müşteri tarafından paylaşılacaktır.
Telefon: Müşteri tarafından paylaşılacaktır.
E-Posta Adresi: Müşteri tarafından paylaşılacaktır.

HİZMET SAĞLAYICI ve ALICI, işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2 – SÖZLEŞME’NİN KONUSU

2.1 İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI’nın HİZMET SAĞLAYICI’ya ait www.hapaka.com internet sitesi (bundan sonra “internet sitesi” olarak anılacaktır) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen Hizmet’in satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 Tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

2.2 Taraflar, işbu Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER

3.1 Satış’a konu Hizmet’in; adı, türü, , modeli aşağıda belirtildiği şekildedir.

[………………………….……..]

HİZMET
ADI
TÜRÜ
MODELİ

4 – HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİ

Alıcı Bilgileri
Alıcı Adresi: Müşteri tarafından paylaşılacaktır.
Alıcı Kişi: MÜŞTERİ
Fatura Adresi: Müşteri tarafından paylaşılacaktır.

Hizmetin Yerine Getirilme Şekli
4.1 İşbu Sözleşme, elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, ALICI’nın HİZMET SAĞLAYICI’ya Sözleşme’ye konu hizmet bedelini ödemesi (her ay belirlenen tarihte) ve SATICI’nın Sözleşme’ye konu Hizmetler’i Taraflar arasındaki ilişki devam ettiği müddetçe ALICI’nın erişimine izin vermesiyle ifa edilecektir. Alıcı, internet ortamı aracılığıyla satın aldığı Hizmetler ile ilgili Ön Bilgilendirme Formu’nu, işbu Sözleşmeyi ve satışı onaylaması üzerine Alıcı adına satışın tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınan Hizmetler kapsamında Alıcı’nın erişimine izin verilecek ve bu anda Alıcı’ya teslim edilmiş olacaktır.

4.2 SATICI, siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ALICI’ya taahhüt ettiği süre içerisinde Hizmet’in siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’nın erişimini sağlar. SATICI, ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller gibi olağanüstü haller nedeni ile Sözleşme konusu Hizmet’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

5 – HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Hizmetin Bedeli
Vergiler, Ek Masraflar vb. Masraflar Hariç Toplam Aylık Hizmet Bedeli: ______________
Vergiler, Ek Masraflar vb. Masraflar Tutarı: ______________
Vergiler, Ek Masraflar vb. Masraflar Dahil Toplam Bedeli: ______________
Ödeme Şekli ve Planı: [(Mavi/Yeşil/Mor) Üyelik kapsamında kredi kartı aylık _____ TL]

5.1 Hizmet’in bedeli, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
Ödeme Şekli ve Planı
5.2 ALICI, tercih etmiş olduğu üyelik tipine ilişkin olarak kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacaktır. ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir.

6 – ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1 ALICI, HİZMET SAĞLAYICI’nın internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu Hizmetler’in temel nitelikleri, hizmet bedeli ve ödeme şekli ile ek masraflara ilişkin olarak HİZMET SAĞLAYICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Hizmet’e erişimin sağlanmasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın erişimine izin verilen hesabı engellenecektir.

6.3 ALICI, Hizmetler’i ödemek için kullanmış olduğu kredi kartının güncel olduğunu beyan eder ve herhangi bir değişiklik olması halinde konuyla ilgili HİZMET SAĞLAYICI’ya bildirir.

7 – HİZMET SAĞLAYICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1 HİZMET SAĞLAYICI, Sözleşme konusu Hizmetler’in eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde ALICI’ya tanımlanmasını sağlayacaktır.

7.2 Hizmet Sağlayıcı, kendisi tarafından sunulan hizmetlerle sınırlı olmak üzere işbu Sözleşme konusu Hizmetlerin Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen niteliklere uygun olması ile sorumludur.

8 – CAYMA HAKKI

8.1 Hapaka tarafından sunulan Hizmetler’in yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olması dolayısıyla, ilgili mevzuat ve Taraflar arasındaki ilişki kapsamında ALICI’nın herhangi bir sorumluluk söz konusu olmaksızın cayma hakkı bulunmamaktadır.

9 – TEMERRÜD HALİ VE SONUÇLARI

9.1 Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun Borçlunun Temerrüdüne ilişkin hükümleri uygulama bulacaktır. Temerrüt halinde, Taraflardan birinin edimini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer Taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen Taraf’a 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre sonunda edimin yerine getirilmemesi durumunda, edimini yerine getirmeyen Taraf mütemerrit olarak addolunacak ve diğer Taraf edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya Sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

9.2 ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

10 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1 Mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası sebebiyle ALICI hakkında edinilecek kişisel veriler, HİZMET SAĞLAYICI’nın internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni uyarınca ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzua uygun olarak işlenmektedir.

11 – MÜCBİR SEBEPLER

11.1 Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile üstlendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb. haller) olarak kabul edilecektir.

11.2 Mücbir sebep şahsında gerçekleşen Taraf, diğer Taraf’a durumu derhal bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında Tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, Taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

12 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1 İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde, T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri; belirtilen değer üzerindeki uyuşmazlıklar için ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

13 – MUHTELİF HÜKÜMLER

13.1 ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda HİZMET SAĞLAYICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2 ALICI, işbu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

ALICI, hizmet ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini HİZMET SAĞLAYICI’nın aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde HİZMET SAĞLAYICI’ya bildirebilir.

Müşteri Hizmetleri

E-Posta : _____________
Telefon : _____________

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, __/__/___ tarihinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.