Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır)
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “HAPAKA” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: HAPAKA
ADRES: Yeşilce Mah Yunus Emre Cad Topçu İş Merkezi, D:No:1-14, 34416 Kâğıthane

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ÜYE, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
HAPAKA: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ÜYE: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: hapaka.com
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti HAPAKA’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: HAPAKA ve ÜYE’yi,
SÖZLEŞME: HAPAKA ve ÜYE arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
ÜRÜN ve / veya HİZMET: Alışverişe konu olan taşınır eşya, elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü, dijital ders, dijital kurs, ve benzeri gayri maddi mallar. 

3. KONU
İşbu Sözleşme, ÜYE’nin, Site üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: HAPAKA
Adres: Yeşilce Mah Yunus Emre Cad Topçu İş Merkezi, D:No:1-14, 34416 Kâğıthane
Telefon: 0537 943 11 11
E-posta: info@hapaka.com

5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi: ÜYE
Telefon:
E-posta/kullanıcı adı:

6. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
E-posta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

7. GENEL HÜKÜMLER
ÜYE, Sitede sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, HAPAKA tarafından ÜYE’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. CAYMA HAKKI
8.1. ÜYE; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, HAPAKA’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar HAPAKA’ ya aittir. ÜYE, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 
a) 3. kişiye veya ÜYE’ ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) HAPAKA, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ÜYE’yi borç altına sokan belgeleri ÜYE’ ye iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ÜYE’ nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ÜYE kusuru oranında HAPAKA’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ÜYE sorumlu değildir. 
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle HAPAKA tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
HAPAKA, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ÜYE’den talep edebilir ve her koşulda HAPAKA’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ÜYE, borcun gecikmeli ifasından dolayı HAPAKA’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

ÜYE, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. HAPAKA, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ÜYE tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICI:

ALICI:

TARİH: